Aktuality | Informácia o mieste a čase konania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

OBEC   ULIČ,  Ulič č.89, 067 67  Ulič

                                                                                                          V Uliči,

                                                                                                          Dňa: 26.11.2018

P O Z V Á N K A

     Starosta obce Ulič Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

                                                07.12. 2018 / piatok / o 17,00 hod.

v zasadačke Komunitného centra Ulič.

Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva

1.      Úvodné náležitosti:

a) otvorenie zasadnutia,

b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie    

    osvedčení  o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného

    zastupiteľstva,

d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia

    ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,

e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,

f) vystúpenie starostu.

   2.  Schválenie programu  ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.

   3.  Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.

   4.  Zriadenie komisie podľa čl.7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z.  o ochrane verejného

        záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

        a voľba jej členov.

   5. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle

       § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine.

   6. Určenie platu starostu

   7. Schválenie  VZN obce o dani z nehnuteľnosti na rok 2019

       a poplatkov obce na rok 2019

   8. Schválenie rozpočtu obce na r. 2019

   7. Záver

                                                                                              Ján Holinka

                                                                                             starosta obce   

Zoznam aktualít