Aktuality | Výzvu na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137

OBEC ULIČ

č. 89, 067 67 Ulič

tel.: 057/7694136, fax: 057/7694132, e-mail: obeculic@stonline.sk

Obec Ulič, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137, v zmysle § 24 ods. 16, § 25 ods. 1 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje a zverejňuje

Výzvu

na voľby členov Rady školy

pri Základnej škole s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý presadzuje záujmy detí a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a orgánov miestnej samosprávy z hľadiska školskej problematiky. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky.

Zloženie a počet členov Rady školy určuje zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy, pričom je povinný dodržiavať zásadu, že počet členov Rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy, musí byť väčšinový (§ 25 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z.). Zloženie členov Rady školy, ktorá má 11 členov, je v súlade s § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z., ako aj s § 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. nasledujúce:

Zloženie a počet členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Alexandra Duchnoviča Ulič 137:

  • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov základnej školy s materskou školou
  • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov základnej školy s materskou školou
  • traja zvolení zástupcovia rodičov detí základnej školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia
  • jeden zvolený zástupca rodičov detí materskej školy, ktorý nie je zamestnancom školy alebo školského zariadenia
  • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

Kandidáta do Rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov základnej školy s materskou školou môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľke školy do 15. mája 2019.

Voľby členov Rady školy v termíne do 16. mája 2019 zabezpečí riaditeľka školy, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

Členov Rady školy volia na základe podnetu riaditeľky školy spomedzi seba osobitne pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci a rodičia detí navštevujúcich základnú školu s materskou školou.

Voľby za každú kategóriu členov sa môžu uskutočniť len vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov tej- ktorej kategórie členov Rady školy.

Pri voľbe zástupcu/zástupcov do Rady školy môže každý rodič uplatniť len jeden hlas bez ohľadu na počet detí, ktoré má v základnej škole s materskou školou.

Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka ZŠ s MŠ Alexandra Duchnoviča, Ulič  137 vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri nej sa už podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov nevyžaduje.

Ulič, 8.4.2019

                                                                                              

                                                                                               Ján Holinka

                                                                                              starosta obce

Zoznam aktualít