Aktuality | Poloniny pre všetkých

V rámci projektu Švajčiarskeho finančného mechanizmu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch vyhlásila štátna ochrany prírody (ŠOP) SR v Banskej Bystrici výzvu na podávanie projektov Poloniny pre všetkých pre územie Národného parku Poloniny. Svoje nápady predložilo 20 uchádzačov o podporu. Ďakujeme za všetky predložené zámery, veľmi si vážime záujem zainteresovaných zapojiť sa. Keďže však zdroje alokované na túto aktivitu sú obmedzené, nemôžeme podporiť všetky žiadosti. Hodnotiaca komisia zložená z pracovníkov ústredia ŠOP SR v B. Bystrici, NP Poloniny a švajčiarskych partnerov prostredníctvom bodového systému vygenerovala poradie hodnotených projektov. Podporených bude 10 zámerov podľa bodového poradia v celkovej hodnote 23 667 eur. V rámci podporených zámerov sa bude realizovať široká škála aktivít rôzneho charakteru. V obci Osadné je plánovaná revitalizácia lokálneho minerálneho prameňa, vybudeje sa zvod vody a odpočívadlo, ktoré sprístupnia návštevníkom územia zdroj minerálnej vody. V obci Nová Sedlica vznikne nové stabilné premostenie cez Zbojský potok na turistickej trase do NPR Stužica. V katastrálnom území bývalej obce Ruské bude realizovaný projekt na opravu technickej kultúrnej pamiatky Porta Rusica. Karpatské drevené cerkvi, n. o.  získala prostriedky na komplexnú a spoločnú propagáciu Cyklistického chodníka ikon Mová Sedlica - Inovce, v ktorej sú zahrnuté aktivity ako zhotovenie a osadenie informačných panelov pri drevených chrámoch v regióne a orientačných máp v Snine a Novej Sedlici. V obci Ruský potok vznikne nové táborisko pre turistov a cykloturistov s plochou na stanovanie, ohniskom, zdrojom pitnej vody a WC. Za účelom zatraktívnenia sprievodcovskej činnosti v drevenom chráme v obci Topoľa bude pre miestnych spriecodcov, rodinu Moniky a Mira Peľa, zabezpečená výroba zabudnutého miestneho "poloninského" ženského ľudového kroja. Obec Zboj z prostriedkov švajčiarskeho mechanizmu zorganizuje Európsky deň NP Ploniny 2014, ktorého ceiľom je obrúsiť negatívne postoje miestneho obyvateľstva, vlastníkov a užívateľov a začať vzájomnú širšiu spoloprácu s ochranou prírody. V obci Ubľa vznikne areál, ktorý bude predstavovať vstupnú bránu do NP Poloniny a lokalít svetového prírodného dedičstva - Karpatské bukové pralesy pre návštevníkov východného bloku. Obec Ulič bude oživovať históriu spod Polonín v starom dreve. Pod vedením miestneho rezbára pána Gaľa sa budú realizovať tvorivé rezbárske dielne, ktorých výsledkom bude 5 drevených sôch, ktoré oživia staré legendy a osobnosti spod Polonín. Sochy skrášlia starý hisktorický obecný park a podporí sa staré vymierajúce remeslo - rezbárstvo. Posledný zo schválencýh projektov , obce Runina, bude riešiť úpravu areálu zabudnutého kamenného monolitu pod obcou ako odpočinkového miesta pre prechádzajúcich turistov.
Pre úspešných, ale aj aktívnych žiadateľov, je v rámci projektu plánovaná ešte študijná cesta do Švajčiarska so zámerom vzájomnej výmeny skúsenosti medzi krajinami. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať a spoločne nájdeme zdroje pre realizáciu vašich nápadov aj v budúcnosti, aby ssa nám v Poloninách všetkým lepšie žilo.

Mgr. Zuzana Bartušová, S-NP Poloniny v Stakčíne

Zoznam aktualít