Rozšírenie materskej školy Ulič

Obec Ulič, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom Rozšírenie materskej školy Ulič“.

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2016-10

Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K943-221-10 bola podpísaná dňa 19.06.2018.

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zrekonštruovať pôvodné a vytvoriť nové bezpečné priestory, čím dosiahneme dostatočnú kapacitu materskej školy taktiež dôjde k zabezpečeniu kvalitnejšieho prístupu k výchovno-vzdelávaciemu procesu detí v predškolskom veku. Vyššia kvalita predprimarného vzdelávania sa dosiahne aj vytvorením podmienok pre športové aktivity deti a novým vnútorným vybavením materskej školy.

Aktivity projektu:

1.      Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

2.      Stavebno-technické úpravy materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre detí – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, sadové úpravy a zeleň

3.      Obstarávanie materiálno-technického vybavenia materských škôl

Realizáciou Aktivity č. 1 dôjde k naplneniu podmienky poskytnutia príspevku v rámci výzvy v bode 2.2. (oprávnenosť aktivít realizácie projektu) písmeno b. (rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov)

Realizáciou Aktivity č. 2 dôjde k naplneniu podmienky poskytnutia príspevku v rámci výzvy v bode 2.2. (oprávnenosť aktivít realizácie projektu) písmeno d. (stavebnotechnické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti- uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzivného vzdelávania)

Realizáciou Aktivity č. 3 dôjde k naplneniu podmienky poskytnutia príspevku v rámci výzvy v bode 2.2. (oprávnenosť aktivít realizácie projektu) písmeno e. (obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl)

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 9/2017

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:12 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov: 113 873,87 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 108 180,18 €

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk