Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie – výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ A. Duchnoviča, Ulič 137

 02.05.2022

Obec ULIČ

v zastúpení starostom obce Jánom Holinkom, vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Základnej školy s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137

Kvalifikačné predpoklady uchádzača:

 • príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle ustanovení § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • znalosť školskej legislatívy, vrátane pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2  zákona č. 138/2019 Z. z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania (uviesť telefonický a e-mail kontakt za účelom oznámenia o možnosti účasti príp. neúčasti na výberovom konaní)
 • profesijný životopis
 • overená kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe
 • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu max. 4 strán/A4
 • doklad o preukázaní bezúhonnosti – čestné vyhlásenie (povinné tlačivo – webová stránka www.obeculic.sk – ako príloha Oznámenia o výberovom konaní)
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti – potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky (nie staršie ako tri mesiace)
 • čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľ/ky školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), a) a e) a ods. 8. písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Platové zaradenie:

V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • vo výške funkčného platu najmenej 1.118,- €.

Termín podania prihlášky:         30.05.2022 do 15:00 hod.

Prihlášky s požadovanými dokladmi v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – ZŠ s MŠ Alexandra Duchnoviča, Ulič 137 – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť na adresu: Obec Ulič, č. 89, 067 67 Ulič.

Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň doručenia prihlášky na úrad. Prihlášky zaslané po termíne nebudú do výberového konania zaradené.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do výberového konania oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.obeculic.sk a na úradnej tabuli prevádzkovateľa.

V Uliči, dňa 02.05.2022

                                                                                                                             Ján Holinka

                                                                                                                             starosta obce

__________________________________________________________________________________________________________________

Telefón                                   Fax                                          e-mail                                     internet                                    IČO

+421 577 694 136                  +421 577 694 132                  ulic@obeculic.sk                     www.obeculic.sk                   00323691Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >