Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Rozšírenie materskej školy Ulič

Obec Ulič, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „ Rozšírenie materskej školy Ulič“.

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2016-10

Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám.

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K943-221-10 bola podpísaná dňa 19. 06. 2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 21 06. 2018, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 22. 06. 2018.

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3514808&l=sk

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je rozšírenie a skvalitnenie služieb predprimárneho vzdelávania v obci Ulič vytváraním podmienok na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania.

.

Aktivity projektu:

Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzivného vzdelávania, sadové úpravy a zeleň

Obstarávanie materiálno-technického vybavenia materských škôl

Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne dostatočná kapacita materskej školy v obci Ulič. Zlepšia sa podmienky na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov. Rozšírením kapacity sa zvýšia možnosti návratu žien po materskej dovolenke na trh práce. Zníži sa predimenzovanosť detí v triedach, čo môže prispieť k intenzívnejšiemu a aktívnejšiemu rozvíjaniu interakcie medzi deťmi a pracovníkmi MŠ. Rozšírením kapacity prostredníctvom prístavby, realizáciou stavebno-technických úprav areálu a obstaraním materiálno-technického vybavenia sa zlepší kvalita predprimárneho a inkluzívneho vzdelávania. 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 07/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:09 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov: 113 414,08 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 107 743,38 €

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk


(397.48 kb)
(1283.27 kb)
(1197.33 kb)
(331.62 kb)
(377.1 kb)
(377.1 kb)

MŠ Ulič vv PD u1 NV

(48 kb)
(76.5 kb)
(46 kb)
(47 kb)

MŠ Ulič vv PD u1 OV

(86 kb)
(62 kb)
(61 kb)
(83.5 kb)