Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rozšírenie materskej školy Ulič

Obec Ulič, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „ Rozšírenie materskej školy Ulič“.

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2016-10

Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám.

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K943-221-10 bola podpísaná dňa 19. 06. 2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 21 06. 2018, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 22. 06. 2018.

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3514808&l=sk

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je rozšírenie a skvalitnenie služieb predprimárneho vzdelávania v obci Ulič vytváraním podmienok na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Aktivity projektu:

Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzivného vzdelávania, sadové úpravy a zeleň

Obstarávanie materiálno-technického vybavenia materských škôl

Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne dostatočná kapacita materskej školy v obci Ulič. Zlepšia sa podmienky na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov. Rozšírením kapacity sa zvýšia možnosti návratu žien po materskej dovolenke na trh práce. Zníži sa predimenzovanosť detí v triedach, čo môže prispieť k intenzívnejšiemu a aktívnejšiemu rozvíjaniu interakcie medzi deťmi a pracovníkmi MŠ. Rozšírením kapacity prostredníctvom prístavby, realizáciou stavebno-technických úprav areálu a obstaraním materiálno-technického vybavenia sa zlepší kvalita predprimárneho a inkluzívneho vzdelávania. 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 07/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:09 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov: 113 414,08 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 107 743,38 €

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk

MŠ Ulič vv PD u1 NV

MŠ Ulič vv PD u1 OV