Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Efektívna verejná správa

OP EVS                                            EU ESF

Názov projektu:

Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina

Kód: OP EVS DOP-PO1.SC1-2019-2

Prioritná os:

Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

Špecifický cieľ:

Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Operačný program:
Efektívna verejná správa

Vedúci partner projektu:
Mesto Snina (www.snina.sk )

Partneri projektu:

Obec Stakčín (www.stakcin.eu)

Obec Ulič (www.obeculic.sk)

Obdobie realizácie projektu:
Od 01.05.2020 do 31.10.2022

Výška NFP: 444 870,45 Eur.

Opis projektu:

     Ambíciou operačného programu Efektívna verejná správa je v rámci Prioritnej osi 1 podpora systémov a procesov verejnej správy vrátane posilňovania inštitucionálnych kapacít a transparentných pravidiel verejného obstarávania. Zameraná je na podporu efektívneho riadenia, integrácie a optimalizácie procesov, kvalitu a kompetentnosť pracovníkov verejnej správy. Investície smerujú do rozvoja organizácií verejnej správy, a teda do podpory dobrého spravovania vecí verejných, do tvorby ako aj do implementácie verejných politík a zvýšenia kvality služieb. Cieľom je vytvoriť efektívne fungujúcu, pro-klientsky orientovanú verejnú správu poskytujúcu kvalitné služby udržateľným spôsobom.

Projekt s názvom „Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina“ z operačného programu Efektívna verejná správa, kód výzvy OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 je vo fáze prípravy a bude sa realizovať v spolupráci s obcami Stakčín a Ulič, pričom mesto Snina bude vedúcim partnerom.

Aktivity projektu sa týkajú skvalitnenia systémov a optimalizácie procesov verejnej správy, najmä vypracovanie stratégií a strategických dokumentov v súlade s Politikou súdržnosti po roku 2020, nevyhnutných pre prípravu projektov v novom programovacom obdobím 2021-2027.

Celkové výdavky projektu sú vo výške 468 263,36 Eur, z čoho 284 699,84 Eur pre mesto Snina, a 183 563,52 Eur pre partnerov projektu. Spolufinancovanie mesta Snina predstavuje 5 %, teda sumu 14 234,99 Eur. Každý partner má samostatný rozpočet a teda spolufinancuje len svoju časť rozpočtu. Realizácia projektu je plánovaná na 30 mesiacov a spolufinancovanie bude rovnomerne rozložené.

Uvedený projekt umožňuje refundáciu miezd pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii projektu a plnení aktivít z neho vyplývajúcich. Zároveň v rámci paušálnych výdavkov oprávnených do výšky 40% z celkových výdavkov projektu umožňuje prefinancovať ostatné náklady v súvislosti so skvalitnením systémov a optimalizáciou procesov samosprávy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu